ProPublicoEx 7.2.43
Nowa wersja programu wspomagającego prowadzenie zamówień publicznych ProPublicoEx 7.2.43.

W aktualnej wersji dodano nowe sprawozdanie roczne - druk ZP-SR1 (na 2009 rok) .W menu Raporty i zestawienia pozycja Sprawozdanie roczne ZP S został dodany nowy szablon druku: ZP-SR1 2009. W celu prawidłowego wypełnienia tego dokumentu należy w zamówieniu mieć wprowadzone następujące informacje:

* etap Zamówienie - rodzaj zamówienia, wartość zamówienia, tryb, uzasadnienie zastosowania trybu (w trybach ZWR i NBO o wartości równej lub większej od tzw. „progów unijnych" dostępne po naciśnięciu przycisku Uzasadnienie zastosowania trybu (FS-3));


* etap Umowa i realizacja - numer i data zawarcia umowy, kwota (wartość umowy) i VAT;
* numery ogłoszeń przesyłanych do DUUE;
* kraj pochodzenia wykonawcy wybierany z rozwijanej listy w Bazie wykonawców.

UWAGA!!! Braki w postępowaniu będą powodować nieprawidłowe wypełnienie się formularza ZP-SR1 2009.

Istnieje możliwość przesłania druku w formie elektronicznej bezpośrednio do UZP. Po naciśnięciu przycisku Wyślij do UZP i zalogowaniu się do systemu roczne sprawozdanie (ZP-SR1) zostanie wypełnione danymi pobranymi z programu.

Usunięte usterki, drobne poprawki, nowe elementy:

* dodano pismo „Wykaz robót budowlanych";
* zmieniono nazwę pisma z „Wykaz prac i usług" na „Wykaz dostaw lub usług";
* w trybach PN, PO, NBO, DK dodano przyczynę unieważnienia „złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie" dostępną od dnia 29 stycznia 2010 roku;
* poprawiono drukowanie kopert dla pism: „Wezwanie do ponownego wniesienia wadium", "Odpowiedź na przekazana informację", "Wezwanie do przedłużenia ważności wadium", "Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy", „Opozycja przeciwko przystąpieniu wykonawcy", „Odpowiedź do UZP na odwołanie wykonawcy";
* usunięto błąd pojawiający się przy usuwaniu dokumentu „Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie";
* poprawiono informacje zwracane przez viewery: p_stat_pak#uniew_podst oraz p_uniewaz#podst_prawna.