ProPublicoEx 7.4.45
Nowa wersja programu ProPublicoEx - wersja 7.4.45

Wersja ta obejmuje dostosowanie programu do zmian wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) cz. II

W programie ProPublicoEx dodano nowe dokumenty:

* Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
* Zaproszeń do negocjacji (zamówienie z wolnej ręki);
* Ogłoszeń o zamówieniu do prasy i na tablicę ogłoszeń

dostosowane do zmienionego w wersji 7.3.44 układu warunków i wymaganych dokumentów.

Nowe szablony będą dostępne dla zamówień utworzonych w programie po dokonaniu aktualizacji do wersji 7.3.44 i w trybach, dla których są już dostępne zmodyfikowane warunki i wymagane dokumenty.