ProPublicoEX 7.5.46

W najnowszej wersji ProPublicoEX 7.5.46 dodano nowe kryterium oceny ofert - cena jednostkowa

 

Na karcie Kryteria oceny nie można wybrać jednocześnie kryteriów: Cena (koszt) i Cena jednostkowa.
Cena jednostkowa jest kryterium szczególnym, można dodać je kilka razy oraz jego wartość podawana jest na otwarciu ofert i wykorzystywana na etapie oceny przy obliczaniu punktacji.

W trybie zapytanie o cenę na etapie Specyfikacja dodano kartę Kryteria oceny, przy czym w trybie tym dostępne są wyłącznie dwa kryteria wybierane ze Słownika: Cena jednostkowa i Cena (koszt). Konsekwencją powyższego jest karta Kryteria na etapie Ocena zasadnicza.
W przypadku trybu zamówienie z wolnej ręki na etapie Negocjacje karcie Historia negocjacji z Wykonawcą definiujemy czy ceny będą cenami jednostkowymi poprzez zaznaczenie opcji Ceny jednostkowe.