Zamówienia publiczne
Zapewniamy obsługę w sprawach zamówień publicznych, w szczególności zamawiania robót budowlanych:
  • konsultacje i porady  w sprawach zamówień oraz przeprowadzanie postępowań,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i innych dokumentów,
  • ocena lub przygotowywanie projektów odwołań i skarg,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • pomoc przy sporządzaniu ofert.