Zuzia 10 - ważniejsze zmiany
1. Nowy wygląd programu. Układ menu programu został dostosowany do najnowszych widoków w stylu Office 2007. Umieszczona w programie wstęga (ribbon) zawiera ikony zgrupowane w tematyczne panele, które ułatwiają korzystanie z funkcji programu. Poprzez nowe menu znacznie poprawiła się funkcjonalność pracy z programem. Nowy układ menu pozwolił wprowadzić nowe czytelniejsze ikony oraz zmienić kolorystykę programu.
2. Nowy układ zakładki Definiuj kosztorys. Zastosowany w nowej Zuzi widok struktury kosztorysu oparty jest na wewnętrznym drzewku widoków poszczególnych elementów Rozdziału, Grupy, Elementu, Pozycji. Pozwala na pracę na widoku Zakładki Lista z całym kosztorysem w rozwinięciu do poszczególnych poziomów z nakładami pozycji włącznie.
3. Import z Excela. Nowoczesna funkcjonalność umożliwiająca zaimportowanie do programu Zuzia danych podczytanych z plików Excela jako przedmiaru robót lub kosztorysu.
4. Zapis kosztorysu odbywa się do nowego formatu Zuzia10 XML, który jest odczytywany przez program Zuzia9. W zakresie przedmiaru możliwy jest zapis do pliku, nie zawierającego żadnych składników cenotwórczych kosztorysu. Przedmiar robót zapisujemy do pliku z rozszerzeniem *.puz.
5. Pozycja złożona. Pozycja pozwalająca składać kilka pozycji kosztorysowych w zakresie ich nakładów i norm. Po złożeniu pozycji otrzymujemy jedną pozycję szczegółową zawierającą wszystkie nakłady z pozycji składowych oraz wartość odpowiadającą tym pozycjom. Podstawa tej pozycji może zostać przedstawiona jako zapis: "kalkulacja indywidualna", podstawa jednej z pozycji składowych lub zbiór podstaw z pozycji składowych. Wybrany sposób prezentacji podstawy zostanie wydrukowany w raporcie kosztorysu.
6. Na dolnej belce programu umieszczono panel zmiany metody liczenia kosztorysu. Funkcja pozwala na wybranie innej metody niż zadeklarowana z poziomu każdej zakładki programu. Nie potrzeba wracać do zakładki Dane ogóle aby określić nowy sposób liczenia kosztorysu.
7. Opracowano nowy zestaw wydruków raportów dla metody liczenia: Inwestorska UPZP.
8. Dodawanie do struktury kosztorysu Nakładu z bazy i Nakładu pustego. Edycja pustego nakładu pozwala na wpisanie "z ręki" nazwy nowego nakładu RMS.
9. Na tym widoku umożliwia dodawanie i wymianę nakładu z jego parametrami (jednostką, normą i ceną). Opcje te są również dostępne tak jak dotychczas w Zakładce RMS, która posiada wiele innych zaawansowanych funkcji (np. określenie materiałów inwestora). Edycja nakładu w wierszu wraz z funkcją szybkiego wyszukiwania z bazy.
10. Opcja Pokaż w zakładce Definiuj kosztorys pozwala na wywoływanie/chowanie nowego widoku kosztorysu z rozwinięciem do nakładów. W niej również mamy możliwość określenia widoku dla pozycji składowych z pozycji złożonej, pozycji wchodzących w skład elementu scalonego, pozycji wariantowych oraz zablokowanych pozycji i nakładów.
11. Dołożono funkcjonalność definiowania struktury kosztorysu za pomocą strzałek (góra/dół, w prawo/w lewo) w zakresie ustawiania kolejności Rozdziałów, Grup, Elementów, Pozycji i Nakładów oraz ich wzajemnych zależności.
12. W metodach liczenia kosztorysu dołożono możliwość określenia wskaźnika Koszty zakupu dla materiałów jako narzutu (do wartości wszystkich materiałów) oraz jako wskaźnika ustalanego indywidualnie dla poszczególnych nakładów materiałowych. Nadal, tak jak dotychczas, istnieje możliwość kalkulacji kosztorysu w cenach materiałów zawierających Koszty zakupu (wówczas wskaźnik Kosztów zakupu wliczany jest bezpośrednio do ceny materiału).
13. Dla przedmiarów robót dołożono możliwość usunięcia z Zakładki Przedmiar wierszy przedmiarowych we wszystkich pozycjach kosztorysu lub samych obliczeo z pozostawieniem ich opisów.
14. Ikony dokładania i wstawiania elementów struktury kosztorysu umieszczono w zakładce Definiuj kosztorys jako pierwsze z lewej strony. Rozdzielenie ich działania przyspieszyło przyjmowanie lub wstawianie elementów składowych do struktury kosztorysu. Najczęściej używane Element, Pozycja szczegółowa, Pozycja uproszczona zostały umiejscowione na widoku głównym. Pozostałe są wywoływane z rozwijanej listy. Obie ikony mają tę samą obsługę. Ikona Dodaj zawiera rozwinięcie dla różnych typów składowych i ich wybór. Tak samo działa ikona Wstaw. Takie działanie pozwala na wybranie i przyjęcie pozycji jednym kliknięciem.
15. Kotwica odwołania pozycji. W celu szybkiego przechodzenia pomiędzy pozycjami, do których musimy często wracać dodano funkcję przywołania oznaczonej wcześniej pozycji kosztorysowej.
16. Rozszerzono import biuletynów cenowych o kolejne bazy Bistypu, Orgbudu, Sekocenbudu i Intercenbudu.
17. W kolumnie Podstawa dla pozycji kosztorysowej przy wyborze z comba dołożono kolejne opisy pozycji kosztorysowych - własny opis podstawy odpowiadający zadeklarowanej podstawie w Konfiguracji kosztorysu. Funkcja pozwala na wpisanie na stałe własnego opisu podstawy.
18. W zakresie szybkiego wyboru widoku w zakładce Definiuj kosztorys zdefiniowano nowe widoki kolumn: Przedmiar Robót UPZP, Przedmiar Robót do SIWZ, Kosztorys inwestorski UPZP. Zdefiniowane widoki wybieramy poprzez ikonę małej strzałki umieszczoną przy kolumnie Lp.
19. W zakładce Dane ogólne dla metody liczenia: Inwestorska UPZP dołożono możliwość wypełnienia formularza Założenia wyjściowe do kosztorysowania bezpośrednio w tej zakładce. Dla pozostałych metod liczenia kosztorysu formularz ten jest dostępny po wywołaniu okna z notatnikiem.
20. Poszerzono funkcje filtrowania i przeszukiwania danych w kosztorysie.
21. W zakładce RMS dołożono kolumnę cena. Obecny ukłać kolumn: cena wyjściowa, Kz, cena.
22. Rozszerzony odczyt plików kosztorysów z innych programów do kosztorysowania.
23. W zakładce Przedmiar dołożono możliwość odwołao do ilości z innych pozycji. Odwołania są zbierane z różnych wybranych pozycji. Mogą być one wykorzystane w pozycji powiązanej jako suma, iloczyn lub inne wyrażenie matematyczne. Powiązane ze sobą pozycje w zakresie ilości automatycznie aktualizują swoje ilości.
24. W pozycji kosztorysowej w kolumnie Ilość wprowadzono aktywny edytor pozwalający wyliczać ilość bezpośrednio w tej komórce. Wpisane wyrażenie jest automatycznie przenoszone jako pierwszy wiersz obliczeo przedmiaru w zakładce Przedmiar.
25. Dla zakładki Przedmiar dołożono możliwość grupowania dowolnych wierszy wyliczeo cząstkowych w Grupy przedmiarów. Po takim złożeniu grupę traktujemy jak osobny wiersz przedmiarowy, który może spełniać rolę sumy częściowej.
26. Dołożono dla przedmiarów opcję Komentarza.
27. Dołożono możliwość przesuwania wierszy przedmiarowych za pomocą strzałek.
28. W zakresie wydruku raportów wprowadzono możliwość określania sposobu wydruku formatu podstawy katalogowej pozycji.
29. W eksporcie do Excela dołożono opcję "Obliczenia w kolumnie opis". Opcja umożliwia zapisanie eksportowanych danych z zakładki Przedmiar bezpośrednio pod opisem w każdej pozycji kosztorysowej.