ProPublicoEx wersja 7.7.48
Zmiany wprowadzone w ProPublicoEx wersja 7.7.48:
1. Dostosowanie programu do zmian wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 12, poz. 69) cz. III
W nowej wersji wprowadzono zmiany pozwalające na przesłanie bezpośrednio z systemu ProPublicoEx do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu - załącznik nr 1 dla trybów: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej. W trybach tych zmieniono także układ warunków i dokumentów.
W programie dla nowego układu warunków i dokumentów dodano następujące dokumenty:
* Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dla trybów: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego,
* Ogłoszenia o zamówieniu do prasy i na tablicę ogłoszeń dla trybów: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnego,
* Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem,
* Formularze wniosku o dopuszczenie do udziału w: przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem oraz dialogu konkurencyjnym,
* Powiadomienie o wynikach oceny spełniania warunków,
* Zaproszenia do składania ofert w zapytaniu ofertowym,
* Ogłoszenie (licytacja elektroniczna),
* Zaproszenie do udziału w postępowaniu - negocjacje z ogl.,
* Specyfikacja przedmiotu zamówienia - licytacja.
Uwaga! Nowy układ warunków i dokumentów w trybach: przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej będzie dostępny wyłącznie dla zamówień założonych po dokonaniu aktualizacji programu do wersji 7.7.48.
2. Usunięte usterki, drobne poprawki
* W szablonach dokumentów poprawiono zapisy związane z opublikowaniem tekstu jednolitego ustawy na - (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
* W związku z pojawiającym się błędem przy zakładaniu nowego zamówienia o komunikacie: „exception message : validation error for column PRZETARG_ID, value "*** null ***"." Dodano opcję umożliwiającą naprawę uszkodzonego zamówienia. Dostęp jako użytkownik ppadmin menu Konfiguracja systemu pozycja Napraw uszkodzone przetargi (pozycja ta jest dostępna, jeśli w bazie znajdują się uszkodzone przetargi