ProPublicoEx wersja 7.10.51
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.10.51 (29 października 2010 r.)
1. Import i eksport danych z ProPublicoEx
Import danych z pliku *.xls - na Etapie Zamówienie karcie Zamówienie zakładce Szczegóły naciskamy przycisk ->V2 Wersja druga oferty elektronicznej. Na zakładce Oferta elektroniczna wskazujemy kolumny, które mają być dostępne w ofercie, a także definiujemy kto wypełnia je: zamawiający, wykonawca czy też nie występują - brak. Za pomocą przycisku Generuj szablon tworzymy szablon, z którego będzie możliwy import danych, zawierający zdefiniowane na zakładce Oferta elektroniczna kolumny.
Import danych jest możliwy po naciśnięciu przycisku Importuj i wybraniu pliku przygotowanego na bazie szablonu import.xls. lub wygenerowanego na zakładce Oferta elektroniczna.
Utworzenie oferty elektronicznej - na etapie Specyfikacja karcie Dokumenty lub Inne dokumenty wybieramy ze słownika dokument Wzór oferty elektronicznej. Z dostępnych szablonów generujemy odpowiedni (Wzór oferty XLS V2 lub Wzór oferty XLS V2 - pakiety - w zależności czy zamówienie składa się z części czy też nie). Następnie zapisujemy utworzony plik na dysku (jest on przekazywany Wykonawcom do wypełnienia).
Wczytanie oferty elektronicznej - na etapie Otwarcie ofert karcie Szczegóły ofert dane z oferty elektronicznej pobieramy za pomocą przycisku Wczytaj ofertę elektroniczną. Po wybraniu wypełnionego pliku w oknie Oferta elektroniczna wskazujemy, do której oferty dane zostaną wczytane.
Włączenie możliwości eksportu do pliku XML - po zalogowaniu się do programu jako użytkownik ppadmin z menu Konfiguracja systemu wybieramy pozycję Ustawienia główne. W oknie Konfiguracja przetargów na karcie Oferta elektroniczna zaznaczamy opcję Włącz możliwość eksportu pozycji z oferty elektronicznej do pliku XML (Umowa i realizacja).
Eksport danych - na etapie Umowa i realizacja karcie Umowa po naciśnięciu przycisku Eksport do XML dane można wczytać z oferty lub pliku (wypełniony przez Zamawiającego plik Wzór oferty elektronicznej.xls).
Eksport danych będzie możliwy, jeżeli oferta elektroniczna zawiera wymagane kolumny, tj.:
* ID;
* Nazwa;
* Jednostka;
* Ilość;
* Cena netto;
* podatek od towarów i usług (VAT).
2. Raport zawansowany
W Raporcie zaawansowanym (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport zaawansowany) zostały dodane pozycje Grupa oraz Przeliczona wartość zamówień EURO w Przetargu, kod CPV w Zadaniach. Filtry rozbudowano o Grupę (zakładka Osoby, wnioskodawcy), dodano sortowanie po sygnaturze, dacie założenia, wartości PLN oraz wartości Euro. Ponadto umożliwiono przeliczanie wartości według zadanego kursu EURO. Zadane zestawienie danych eksportujemy do plików *.html lub *.csv.
3. Numer umowy
W nowej wersji programu użytkownik ppadmin ma możliwość ustawienia proponowanego numeru umowy (menu Konfiguracja systemu pozycji Numer umowy).
Dostępne pola to:
* Unikalny identyfikator;
* Wykonawca umowy;
* Sygnatura przetargu;
* Tekst;
* Grupa przetargu;
* Data zawarcia umowy;
* Rok zawarcia umowy.
4. Nowe elementy, drobne poprawki
* w oknie Konfiguracja przetargów dodano opcję „Pozwól na przeglądanie danych innych grup w rejestrze umów, zestawieniu faktur - realizacji i w raporcie zaawansowanym" (menu Konfiguracja systemu pozycja Ustawienia główne),
* umożliwiono pobranie aktualnego kursu EURO NBP (etap Zamówienie karta Wartości),
* w zamówieniu bezpośrednim na karcie Realizacja dodano pismo umowy,
* na karcie Umowa (etap Umowa i realizacja) lub Realizacja dla zamówienia bezpośredniego umożliwiono dodawanie załączników do umowy,
* dodano nowe viewery o podstawie @v_szczeg_zad2 zwracające informacje z zakładki Pozycje oraz szablon Szczegółowy opis zamówienia v2,
* na karcie Umowa (etap Umowa i realizacja) wprowadzono pola pozwalające na podanie daty rozpoczęcia, okresu płatności, osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Wykonawcy oraz uwag do umowy,
* użytkownik Realizator ma dostępne umowy wyłącznie w ramach grupy, do której należy.