ProPublicoEx wersja 7.14.55
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.14.55
1. Posiedzenia komisji przetargowej
W nowej wersji ProPublicoEx w oknie Komisja (menu oznaczone sygnaturą danego zamówienia pozycja Komisja) dodano zakładkę Posiedzenia komisji pozwalającą na rejestrowanie informacji o posiedzeniach komisji przetargowej. Możliwe jest także utworzenie protokołu z posiedzenia komisji.
2. Usunięte usterki, drobne poprawki
a) dodano viewery @p_przet_old# oraz @p_stat_pak_old# działające jak @p_przet# oraz odpowiednio @p_stat_pak# przed aktualizacją do wersji 7.11.52,
b) wprowadzono drobne zmiany w sprawozdaniu rocznym na 2010 rok - ZP-SR1 2009+,
c) poprawiono kopiowanie danych do kolumny Ocena na karcie Kryteria w przypadku cen jednostkowych.