ProPublicoEx wersja 7.15.56
Nowości w ProPublicoEx wersja 7.15.56

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - załącznik nr 7

W nowej wersji ProPublicoEx dla zamówień, których wartość przekracza 14 000 euro, a jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiono utworzenie i przesłanie kilku zmian treści ogłoszenia.
W związku z powyższym zmodyfikowano:

* kartę Zmiany treści ogłoszenia - umożliwiono dodawa nie kolejnych zmian,
* zakładkę Ogłoszenia UZP - dodano kolumnę Nr zmiany
* zakładkę Ogłoszenie - dodano tabelę zawierającą ogłoszenie i jego kolejne zmiany

Wszystkie powyższe elementy zostały powiązane ze sobą, dlatego też usuniecie któregoś z nich powoduje usunięcie pozostałych.

2. Słownik Załączników do protokołu
W oknie Załączniki do protokołu (etap Zakończenie karta Protokół) dodano Słownik załączników.
Po wybraniu z menu Konfiguracja systemu pozycji Słowniki zakładki Załączniki do protokołu można wprowadzać własne pozycje słownikowe.
3. Usunięte usterki, drobne poprawki

* zwiększono liczbę znaków zwracanych przez viewer @p_druk_zp_pn#zalaczniki_protokolu,
* utworzono viewer @p_zp_zal7#data_zam_nr.