ProPublicoEx wersja 8.1.57
Nowości w ProPublicoEx wersja 8.1.57

1. Dostosowanie programu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku z art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143) w programie po ustawieniu daty założenia (etap Zamówienie, karta ogólne) na 23 lutego 2011 r. lub późniejszą w uzasadnieniach wyboru trybu uproszczonego (pozaustawowego) jest dostępny Art. 4 pkt 2ac.

2. Osoby zatwierdzające specyfikację oraz przeprowadzające ocenę ofert

W nowej wersji umożliwiono zdefiniowanie większej liczby osób zatwierdzających Specyfikację oraz przeprowadzających ocenę ofert, gdy postępowanie jest prowadzone bez udziału komisji.

3. Drobne poprawki, nowe elementy

* na karcie Zapytania poprawiono dodawanie zapytań do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
* dodano viewer p_osoby#os_zatwierdz_siwz zwracający osoby zatwierdzające Specyfikację,
* poprawiono błąd uniemożliwiający wysłanie dokumentu pocztą elektroniczną,
* dla zamówień do 14 000 euro – w trybie uproszczonym (pozaustawowym) w oknie Druki – protokół postępowania jest niedostępny,
* usunięto błąd pojawiający się po naciśnięciu przycisku Szczegóły w oknie Statystyka na karcie Sumowanie wartości wg CPV,
* zmieniono brzmienie Art. 4 pkt 5 od daty założenia ustawionej na 2 stycznia 2011 r. lub późniejszą,
* w pliku ppublico.ini został dodany wpis „word_pdf=", po wpisaniu wartości równej „1", konwersja na format pdf dokumentów *.doc będzie odbywała się przez program Word gdy będzie on w wersji 2007 lub nowszej.