ProPublicoEx wersja 8.2.58
Zmiany w wersji:
1. Poziomy akceptacji
W nowej wersji ProPublicoEx dodano możliwość akceptacji:
* wniosków,
* specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
* składu komisji przetargowej.
Funkcjonalność włączamy z poziomu użytkownika ppadmin. Po zalogowaniu się należy wybrać z menu Konfiguracja systemu pozycję Akceptacje.
W oknie Akceptacje uruchamiamy możliwość akceptacji dla wniosków, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz składu komisji przetargowej poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
Osobę akceptującą wybieramy z listy osób pojawiającej się po naciśnięciu przycisku Dodaj osobę. Na liście będą dostępne osoby, dla których zaznaczono typ „zatwierdzający" oraz podano adres e-mail. Po włączeniu akceptacji dla wniosków z poziomu użytkownika programu należy podać adresy e-mail wnioskodawców. W tym celu wypełniamy kolumnę e-mail w oknie Wnioskodawcy (menu Zamówienie pozycja Wnioski -> Wnioskodawcy). W oknie Wnioski (menu Zamówienie pozycja Wnioski -> Rejestr wniosków) po dodaniu nowego wniosku jego status zostanie ustawiony na „złożony". Po wysłaniu wniosku do akceptacji za pomocą przycisku Wyślij wniosek jego status zostanie automatycznie zmieniony na „w akceptacji". Na podane adresy e-mail osób odpowiedzialnych za akceptację zostanie wysyłana prośba o akceptację. Po dokonaniu akceptacji lub odrzucenia wniosku na serwisie (stronie) jego status zostanie zmieniony w programie odpowiednio na „zatwierdzony" lub na „zwrócony". Statusy wniosków są automatycznie pobierana przy każdym wejściu na formę Wnioski. Zatwierdzonego wniosku nie można usunąć ani zmodyfikować.
W przypadku włączenia możliwości akceptacji dla specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz komisji przetargowej na karcie SIWZ/IWZ oraz Skład komisji będzie wyświetlany status wniosku: „złożony", „w akceptacji", „zatwierdzony" lub „zwrócony", dostępne będą także przyciski Wyślij do akceptacji oraz Usuń z serwisu. W przeciwieństwie do akceptacji dla wniosków zatwierdzoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz skład komisji przetargowej można usunąć z serwisu a status odświeżamy poprzez naciśnięcie przycisku Aktualizuj status. Wymagane jest wprowadzenie adresu e-mail wnioskodawcy, czyli prowadzącego zamówienie (etap Zamówienie karta Ogólne).
2. Drobne poprawki, nowe elementy
* zwiększono liczbę możliwych do wprowadzenia znaków do pola Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia (etap Zamówienie karta Zamówienie),
* dodano możliwość zablokowania wyboru trybu uproszczonego (pozaustawowego) w przypadku, gdy zsumowana wartość zamówień dla dostaw w ramach danej grupy oraz dla usług w ramach danej kategorii przekroczy 14 000 euro. Opcję włączamy z poziomu użytkownika ppadmin – Włącz sumowanie wartości zamówień według Wspólnego Słownika Zamówień (menu Konfiguracja systemu pozycja Ustawienia główne karta Ogólne),
* usunięto błąd pojawiający się podczas tworzenia dokumentu Pismo w spawie związania ofertą.