ProPublicoEx wersja 8.3.59
Nowości w wersji:
1. Dostosowanie programu do zmian wynikających z nowelizacji – ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 87, poz. 484)
Nowa przesłanka wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych będzie aktywna po ustawieniu Daty założenia zamówienia na 11 maja 2011 r. lub późniejszą.
2. Różne kryteria dla zadań
Nowa wersja ProPublicoEx umożliwia określenie różnych kryteriów dla poszczególnych zadań. Dla zamówień, w których dopuszczono składanie ofert częściowych zmieniono wygląd karty Kryteria oceny – dodano kolumnę Nazwa zadania oraz opcję jednakowe kryteria dla wszystkich zadań.
Wprowadzono modyfikacje w szablonach specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszeń dla części (pakietów). Dodano nowe szablony: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiety) dla pisma Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz Zaproszenie do udziału w postępowaniu – negocjacje bez ogl. (pakiety) dla pisma Zaproszenie do udziału w postępowaniu – negocjacje bez og