ProPublicoEx wersja 8.5.61

W nowej wersji  są 3 grupy zmian:
1. Posiedzenia komisji

W nowej wersji systemu ProPublicoEx wprowadzono Obiekt biznesowy „Posiedzenia Komisji" pozwalający na zarejestrowanie informacji o posiedzeniu komisji przetargowej.

Po wybraniu z menu Zamówienia pozycji Posiedzenie Komisji w otwartym oknie dodajemy posiedzenie za pomocą przycisku Nowy. Następnie podajemy datę posiedzenia, uczestników, wpisujemy czego protokół dotyczy oraz poczynione ustalenia. W polu Sprawy określamy, których zamówień posiedzenie dotyczy, a także dodajemy dodatkowe przedmioty (sprawy). Po wybraniu odpowiedniego zamówienia za pomocą przycisku Przejdź do posiedzenia przenosimy się na zakładkę Posiedzenia komisji (okno Komisja dostępne po wybraniu z menu oznaczonego sygnaturą danego postępowania pozycji Komisja), gdzie możemy zarejestrować ustalenia poczynione dla tego zamówienia, natomiast w przypadku dodatkowego przedmiotu informacje te wprowadzamy na odpowiedniej zakładce w oknie Posiedzenie Komisji.

2. Definiowanie wielu kodów CPV dla jednego tematu

Na karcie Zamówienie (etap Zamówienie) za pomocą przycisku CPV otwieramy okno Wybór CPV, w którym definiujemy kody CPV.
Przycisk Ustaw Główny, a także poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranej pozycji, służy do wskazania głównego przedmiotu. W Statystyce (menu Raporty i zestawienia) jest uwzględniany wyłącznie CPV będący głównym przedmiotem.
Na zakładce Szczegóły/Pozycje (etap Zamówienie karta Zamówienie) przy wyborze CPV program podpowiada kody.

3. Drobne poprawki, nowe elementy

  • poprawiono dokładność porównywania ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną z kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – do dwóch miejsc po przecinku;
  • usunięto błąd pojawiający się po edycji pola Uwagi do umowy na karcie Umowa (etap Umowa i realizacja);
  • Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń jest dostępne również dla zamówień o wartości do 14 000 euro;
  • poprawiono viewery: @p_druk_zp_pn#oferenci_wykluczeni, @p_druk_zp1#x_biegly;
  • w szablonie pisma Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – załącznik nr 4 oraz na wypełnianej stronie w punkcie II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia są pobierane te same dane co w szablonie pisma Ogłoszenie o zamówieniu – załącznik nr 1 w punkcie II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
  • na karcie Szczegóły ofert (etap Otwarcie ofert) zmodyfikowano pasek służący do zmiany zadania;
  • na etapie Ocena zasadnicza poprawiono Ofertę dodatkową, Cenę, Nową cenę.