ProPublicoEx wersja 8.7.63

Poniżej przedstawiamy zmiany wprowadzone w aktualnej wersji programu ProPublicoEx:

1. Bezpieczeństwo
W wersji 8.7.63 systemu ProPublicoEx dodano kartę Bezpieczeństwo (dostęp jako użytkownik ppadmin menu Konfiguracja systemu pozycja Ustawienia główne)
Na karcie tej Administrator (użytkownik ppadmin) ma możliwość:
określenia siły hasła:
- słabe – zawierające minimum jeden znak;
- średnie – zawierające minimum 6 znaków;
- silne to hasło zawierające minimum 8 znaków, w tym co najmniej jeden musi być cyfrą, hasło to musi być zmieniane przez użytkownika co określona przez administratora liczbę dni a także nie może zostać powtórzone przez kolejne 3 zmiany;


ustalenia czy konto zostanie zablokowane po wpisaniu podczas logowania określonej liczby niepoprawnych haseł – opcja ta nie dotyczy użytkownika ppadmina, zablokowane konto może odblokować wyłącznie administrator poprzez zdefiniowanie nowego hasła. Wpisanie w pole wartości „0" wyłącza opcję.
włączenia logowania wybranych, podstawowych czynności w programie:
- logowanie i wylogowanie użytkowników;
- zmiany hasła użytkowników;
- założenie i edycja zamówienia;
- zmiany w dokumentach (utworzenie nowego, edycja, import oraz usunięcie).
Ponadto dla administratora działania są zawsze logowane (dodanie, usunięcie użytkownika oraz zmiana jego uprawnień i hasła). Mamy także możliwość określenia ilości zapamiętanych wpisów. Logi są dostępne po naciśnięciu przycisku Pokaż Logi.

2. Raport zaawansowany – nowe elementy
W Raporcie zaawansowanym (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport zaawansowany) dodano:
pozycję Zaawansowanie (dla Przetargu), po zaznaczeniu której pojawia się kolumna zawierająca aktualny etap dla danego zamówienia;
filtr Status:
- aktywny;
- zakończony – to postępowania unieważnione lub z podpisaną umową, w przypadku postępowania z dopuszczeniem składania ofert częściowych wszystkie umowy muszą być podpisane z zastrzeżeniem, że niektóre z części mogą być unieważnione.

3. Sygnatura – nowe pole
Dla sygnatury (dostęp jako użytkownik ppadmin menu Konfiguracja systemu pozycja Sygnatura) dodano pole Nr kolejny użytkownika. Po użyciu tego pola na zakładce numer użytkownika definiujemy nazwę oraz podajemy numer dla następnej sygnatury. W takim przypadku przy zakładaniu nowego zamówienia w oknie Nowe zamówienie pojawi się dodatkowo rozwijana lista, z której będzie można wybrać nowy numer dla wybranej pozycji użytkownika.

4. Drobne poprawki, nowe elementy
dodano użytkownikowi programu możliwość zmiany hasła własnego (menu Zamówienia pozycja Zmień Hasło);
poprawiono zmianę hasła użytkownika ppadmin (menu Konfiguracja systemu pozycja Zmiana hasła administratora);
zwiększono liczbę znaków dla hasła (14 znaków);
dla zamówień o wartości do 14 000 EURO na karcie Protokół (etap Zakończenie) dostępne są tabele z osobami, którym kierownik powierzył zastrzeżone dla siebie czynności oraz innymi osobami wykonującymi czynności w postępowaniu;
dla wykonawców i konsorcjów jest odnotowywana data pierwszego wprowadzenia danych.