ProPublicoEx wersja 8.12.68

W nowej wersji warto zwrócić uwagę na następujące nowości:

1. Zmiany związane z nowelizacją Ustawy prawo zamówień publicznych rozszerzającą katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o przesłanki dodane w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Pzp.

  • W menu „Sygnatura", pozycja „Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert" na karcie „Wykluczenie", przycisk "Podstawa Wykluczenia" zaktualizowano podstawy wykluczenia o pkt 10 i 11 z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Aktualizacja szablonu pisma „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" o pkt. 10 i 11 z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W etapie "Specyfikacja" na karcie "Dokumenty" podczas tworzenia dokumentu "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" pojawią się dwie opcje wyboru szablonu dokumentu, który ma zostać wygenerowany.

2. Publikacja bezpośrednio z programu ProPublicoEx ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej TED ("Ogłoszenie o zamówieniu" i "Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia" – druk FS2 i FS3).

  • W przypadku prowadzenia postępowania o wartości przekraczającej tzw. "progi unijne" w ProPublicoEx w etapie "Zamówienie" pojawi się karta "FS2". W dolnej części karty widoczne są zakładki „Ogólne", "Warunki" "Umowa Ramowa", "Wielkość Zamówienia", "Procedura" oraz "Procedury Odwoławcze", na których użytkownik wypełnia dane związane z publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  • W menu "Sygnatura", pozycja "Ogłoszenia" widoczna jest karta "DUUE", gdzie wybieramy z listy ogłoszenie, które należy wysłać, a następnie klikamy na przycisk "Przesyłanie ogłoszenia do UE". System łączy nas z serwisem eNotices, gdzie po zalogowaniu ładowane są automatycznie dane z programu ProPublicoEx.
  • Dodatkowo w menu "Organizacja" (widoczne po zalogowaniu jako ppadmin), pozycja "Zamawiający" dodano kartę "Dane UE", gdzie użytkownik programu konfiguruje dane kontaktowe Zamawiającego związane z publikacją ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3. Oferta elektroniczna – zmiana funkcjonalności

Podczas importu danych z szablonu oferty elektronicznej utworzonego przez Zamawiającego, do ProPublicoEx importują się zarówno opisy poszczególnych zadań w zamówieniu (etap "Zamówienie", karta "Zamówienie", zakładka "Zadania"), jak również opisy poszczególnych pozycji przewidzianych w zadaniu (etap "Zamówienie", karta "Zamówienie", zakładka „Pozycje").