ProPublico wersja 9.3.74

Nowości w ProPublico wersja 9.3.74

I. Zmiana na karcie „Wysyłanie pism na stronę internetową" (menu Sygnatura, pozycja Ogłoszenia, karta Wysyłanie pism na stronę internetową).

Wprowadzono nowe, „szare" oznaczenie dokumentu, wysłanego do serwisu ogłoszeń, którego „Data końcowa" (data, do której miał widnieć na stronie zamawiającego) upłynęła.

II. W postępowaniach wielozadaniowych wprowadzono funkcję umożliwiającą zastosowanie jednego parametru przy ustalaniu terminu wykonania zamówienia oraz miejsca jego realizacji dla wszystkich zadań (etap Zamówienie, karta Zamówienie).

 

III. Zmiana w tekście szablonów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

IV. Zmiana w podstawach wykluczenia wykonawców.

W menu „Sygnatura", pozycja „Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert" na karcie „Wykluczenie", przycisk "Podstawa Wykluczenia" dodano nową podstawę wykluczenia: „art. 24b ust. 3.

V. Wprowadzono zmiany w organizacji dokumentów (etap Specyfikacja, karta Dokumenty)

a) W pozycjach słownikowych wykazu dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wprowadzono oddzielne pozycje dokumentów:

- „Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie „

- „Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie"

b) Wprowadzono nową funkcjonalność w pozycji dokumentu „Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy na mocy art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy" pozwalającą na zdefiniowanie w programie dokumentów wymaganych od podmiotów na zasoby których powołuje się wykonawca.

Wybrane pozycje generują się automatycznie do szablonu dokumentu SIWZ, szablonu ogłoszenie o zamówieniu oraz wysyłane bezpośrednio do Biuletynu Zamówień Publicznych.
VI. Włączono możliwość bezpośredniego wysyłania do Biuletynu Zamówień Publicznych Ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa / o zamówieniu na podwykonawstwo" (menu Sygnatura, pozycja Ogłoszenia, karta Ogłoszenia UZP).

VII. Drobne poprawki

a) Wyeliminowanie błędu polegającego na zniknięciu na liście zamówień ikon informujących o zarchiwizowanych zamówieniach, alarmach i powiadomieniach.

b) Poprawiono funkcjonalność konwersji wygenerowanych dokumentów do formatu PDF. Konwersja jest możliwa również w systemach 64-bitowych.