ProPublico - wersja 9.4.76

Nowości w ProPublico - wersja 9.4.76

I. Zmiany w szablonach dokumentów związane z ogłoszeniem Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W szablonach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w pozostałych dokumentach generowanych w programie ProPublico zaktualizowano odniesienia do ustawy Prawo zamówień publicznych na zapis : "Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)."

 

II. Inne zmiany w szablonach dokumentów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

a) Wprowadzano funkcje automatycznego wklejania w szablonach dokumentów SIWZ adresu strony internetowej www Zamawiającego, na której umieszczona jest informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

b) Zmiana zapisów w szablonach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie zawierającym informację o walucie w jakiej prowadzone będą rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.