ProPublico - wersja 10.0.82

Nowości w ProPublico - wersja 10.0.82

I. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1473) dotyczącej podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych.


1. W etapie Specyfikacja dodano nową kartę Podwykonawstwo.

 

Zaznaczenie przez użytkownika poszczególnych pozycji i dokonanie wpisu w edytowalnych polach powoduje automatyczne odłożenie stosownej informacji do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dodano nowy szablon dokumentu „Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom".

3. W etapie Otwarcie ofert na karcie Szczegóły ofert dodano przycisk "Podwykonawcy", który otwiera okno pozwalające ewidencjonować podwykonawców zgłoszonych w ofercie przez wykonawcę oraz powierzony im zakres zamówienia w ramach podwykonawstwa.

4. W etapie Umowa i realizacja dodano kartę Podwykonawcy, na której użytkownik ma możliwość:

ewidencji podwykonawców i dalszych podwykonawców zgłaszanych przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia
ewidencji daty złożenia projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo
akceptacji projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo
ewidencji zastrzeżeń do projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo

II. Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1692).

Wprowadzono w programie nowy kurs złotego w stosunku do euro zgodnie z rozporządzeniem: 4,2249.

III. Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2013 poz. 1735).

Wprowadzono w programie nowe kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

a) Zamówienia klasyczne

134 000 / 207 000 euro – dla dostaw lub usług,

5 186 000 euro – dla robót budowlanych.

b) Zamówienia sektorowe i w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

414 000 euro – dla dostaw lub usług,

5 186 000 euro – dla robót budowlanych.