ProPublico wersja 12.2.95

Wprowadzono zmiany dotyczące obowiązywania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ”, w zakresie publikacji ogłoszenia ”Formularz standardowy 3 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie przewidzianej przez Komisję Europejską w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011.