RM-STAL

Moduł RM-STALrm-stal


Charakterystyka modułu
Moduł RM-STAL jest integralnym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania prętów stalowych wg PN-90/B-03200. Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu systemu WINDOWS tzw. dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) pomiędzy aplikacjami tego systemu. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-STAL, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu żądanych informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-STAL i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-STAL, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-STAL polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania.

Do najważniejszych cech modułu RM-STAL należy zaliczyć:
 • automatyczne określanie klasy dowolnych przekrojów prętów jednogałęziowych oraz wybranej grupy przekrojów (10 typów) prętów wielogałęziowych,
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i klasy przekroju.
 • uwzględnianie aspektów wymiarowania wynikających z przestrzennej pracy pręta konstrukcji,
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów dla potrzeb wymiarowania, zarówno wg PN jak i zgodnie z zasadami mechaniki,
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych,
 • automatyczne wskazywanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności pręta,
 • wyświetlanie słupkowego diagramu nośności prętów ze wskazaniem warunku normowego, który decyduje o wykorzystaniu nośności oraz kombinacji obciążeń (w przypadku gdy diagram jest wygenerowany z uwzględnieniem wyników obliczeń dla pełnej kombinatoryki obciążeń).

 • automatyczne wyszukiwanie pręta w konstrukcji, dla którego decydujący normowy warunek nośności jest najniekorzystniejszy,
 • generowanie i umieszczanie w schowku wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych (dostępnych dla modyfikowania przez użytkownika) arkuszy w formacie RTF, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych i akceptowanym przez popularne edytory tekstu (MS WORKS, MS WORD, OpenOffice), co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej sporządzanej przy pomocy popularnych edytorów tekstu.
 • sporządzanie zbiorczych zestawień wyników wymiarowania, w opcji wydruku programu głównego, w formie wydruków tabelaryczno-graficznych,
 • sporządzanie pozycjonowanego wydruku okna dialogowego kontekstów wymiarowania.

Przykład dokumentacji