ProPublicoEx 6.1.34

Nowości w wersji ProPublicoEx 6.1.34

Dostosowanie programu do zmian wynikających z nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058).

Większość zmian wprowadzonych do systemu odnoszących się do nowelizacji (za wyjątkiem dokumentów, słownika - Warunki/Dokumenty) będzie aktywna po ustawieniu daty założenia postępowania na 24 października 2008 r. lub późniejszej (etap Zamówienie, karta Ogólne), pomimo że część przepisów w postępowaniach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się od dnia 24 października 2008 r.

Zmiany w programie:

Art. 11 ust. 4 - dodano pismo „ZP-406 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Ogłoszenia, zakładka Ogłoszenia UZP) oraz kartę Zmiany treści ogłoszenia (etap Postępowanie lub Wnioski oraz Umowa i realizacja).
Art. 12 ust. 4 - dodano pismo „FS-14” (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Ogłoszenia, zakładka DUUE) oraz kartę Zmiany treści ogłoszenia (etap Postępowanie lub Wnioski oraz Umowa i realizacja).
Art. 12a ust. 3 - dodano pismo „Informacja o zmianach” (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Ogłoszenia, zakładka Ogłoszenie).
Art. 22 ust. 1 pkt 2 - wprowadzono zmiany w piśmie „Oświadczenia z art. 22 i 24” oraz
w Słowniku (Warunki/Dokumenty).
Art. 24 w ust. 1 pkt 1 - wprowadzono zmiany w piśmie „Oświadczenia z art. 22 i 24” oraz podstawie wykluczenia (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert, zakładka Wykluczenie).
Art. 26 ust. 3 - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 41 pkt 15 oraz art. 48 ust. 2 pkt 15 - dodano na karcie Wybór trybu (etap Zamówienie) opcję o zamówieniach  uzupełniających (dotyczy postępowań prowadzonych w trybach: przetarg nieograniczony lub ograniczony, a w przypadku zamówień sektorowych - przetarg nieograniczony lub ograniczony oraz negocjacje z ogłoszeniem) oraz wprowadzono tą informację do szablonów Ogłoszeń do prasy i na tablicę.
Art. 45 ust. 4 - wprowadzono zmiany w powiadomieniu o możliwej niezgodności z ustawą.
Art. 46 ust. 2 i 4a - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 50 ust. 2 - dodano pismo „Zawiadomienie o złożeniu wniosku po terminie” (etap Wnioski, karta Zgłoszenia wnioskodawców).
Art. 63 ust. 3 - dodano powiadomienia o możliwej niezgodności z ustawą.
Art. 67 ust. 1 pkt 6 - zmieniono treść przesłanki wyboru trybu zamówienie z wolnej ręki.
Art. 74 ust. 2 - zmieniono treść przesłanki wyboru trybu licytacja elektroniczna.
Art. 75 ust. 1 - dodano w trybie licytacji elektronicznej zakładkę Ogłoszenia  UZP (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Ogłoszenia).
Art. 85. ust. 2 i 4 - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 87 ust. 2 - dodano pismo „Pismo do wykonawcy w sprawie oczywistych omyłek i innych omyłek” zamiast „Pismo do wykonawcy w sprawie oczywistych omyłek”, zmieniono nazwę przycisku z Oczywiste omyłki na Oczywiste omyłki i inne omyłki oraz dodano możliwość odnotowania czy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (etap Ocena wstępna, karta Pisma do wykonawcy).
Art. 89 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 - zmiana podstaw odrzucenia oferty (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Wykluczenia wykonawców i odrzucenia ofert, zakładka Odrzucenie całej oferty).
Art. 93 ust. 1 pkt 3 - zmiana podstawy unieważnienia postępowania w trybie licytacji elektronicznej (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Unieważnienie postępowania).
Art. 94 ust. 1 i 1a - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 180 ust. 1 - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Art. 184 ust. 1 i 1a. - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodano pismo „Powiadomienie pozostałych wykonawców” oraz opcje czego protest dotyczy (menu oznaczone Sygnaturą danego postępowania, pozycja Protesty i przedłużenia, zakładka Środki odwoławcze - w przypadku, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8).
Art. 184 ust. 2 - wprowadzono zmiany w treści szablonów Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

(program dostępny od 24 października 2008 r.)