ProPublicoEx 6.12.37

Nowości w ProPublicoEx wersja 6.12.37

  
1. Możliwość ustalenia kilku stałych składów komisji przetargowych
Składy stałych komisji przetargowych definiuje użytkownik o uprawnieniach kierownika grupy. W celu dodania kolejnego składu komisji z menu Oznaczonego sygnaturą danego zamówienia wybieramy opcję Komisja, naciskamy przycisk Stały skład komisji i w nowo otwartym oknie Stały skład komisji dla: … wybieramy z rozwijanej listy Komisja . Poprawiono wybór Przewodniczącego komisji z listy członków komisji.

2. Rozbudowa Raportu wersja beta o filtr wartości
 W Raporcie wersja beta (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport wersja beta) dodano filtr wartości umożliwiający wyszukiwanie zamówień po wartościach: zamówień, zamówień podstawowych oraz zamówień uzupełniających. Natomiast do filtru umowy wprowadzono dodatkowy pozwalający na  wyszczególnienie umów w zależności od wartości.

3. Zmiany w przedłużeniu terminu związania ofertą

W wyniku zmian, jakie w dniu 24 października 2008 r. wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 23 września 2008 r. Nr 171, poz. 1058) podzielono Przedłużenie terminu zawiązania ofertą (menu Oznaczonego sygnaturą danego zamówienia pozycja Protesty i przedłużenia). Na nowej zakładce - Przedłużenie terminu związania ofertą (indywidualnie) mamy dostępny termin związania ofertą dla każdego Wykonawcy z osobna. Możemy także odnotować czy wyraził zgodę na jego przedłużenie na wniosek Zamawiającego.

4. Przenoszenie grupy zamówień do archiwum

Uprawnienie kierownika grupy do przenoszenia zakończonego postępowania do archiwum zostało usprawnione o jednoczesne przenoszenie całej grupy zamówień. Dokonujemy tego po wybraniu z menu Oznaczonego sygnaturą danego zamówienia pozycji Archiwum -> Przenieś do archiwum ... i zaznaczeniu w oknie Przenieś do archiwum za pomocą przycisku Przenieś zaznaczone do archiwum.

5. Konsorcja

Do informacji o Wykonawcach dodano opcję umożliwiającą wprowadzenie do bazy konsorcjum (menu Wykonawcy pozycja Konsorcja).

6. Usunięte usterki, drobne poprawki, nowe elementy

a) poprawiono w trybie zamówienie z wolnej ręki uzasadnienie wyboru tego trybu - art. 5 ust. 1,
b) poprawiono informacje zwracane z viewera @p_prawo_do_odwolania#prawo,
c) dodano filtr Numer w Rejestrze wniosków (menu Zamówienia pozycja Wnioski) umożliwiający wyszukiwanie po numerze wniosku,
d) uzupełniono zakładkę Odwołania wykonawców o możliwość dołączenia wykonawców przystępujących do postępowania odwoławczego,
e) dodano nowy viewer @p_protest_plus#+wykon_dolacz_odwol zwracający informację o wykonawcach, którzy zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego i stronie, do której przystąpili,
f) dodano możliwość utworzenia nowego zamówienia na podstawie „zrealizowanego” wniosku.