ProPublicoEx 6.14.39
Uwaga:  w wersji 6.15.39 - poprawiono błąd z polskimi znakami przy przesyłaniu ogłoszeń o zamówieniach na Serwis Ogłoszeń.

W nowej wersji użytkownicy systemu ProPublicoEx mogą wyszukiwać Wykonawców według następujących kryteriów: skrót, nazwa, miasto, powiat, województwo, NIP, KRS/EDG, grupa, typ (roboty, dostawy, usługi) czy rodzaj (wszyscy, krajowi, zagraniczni).Filtry wykonawców dostępne są po zaznaczeniu opcji „Filtruj wykonawców...".

Dodano możliwość przedłużenia terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dostęp po wybraniu z menu oznaczonego sygnaturą danego zamówienia pozycji Przedłużenia terminów. Karta jest aktywna dla postępowań prowadzonych w trybach zawierających etap Wnioski. Ostateczny termin składania wniosków jest sumą pierwotnego terminu składania wniosków plus suma dni wynikła z przedłużenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków jest automatycznie pobierana na kartę Miejsca i terminy etapu Wnioski.

Dodano również pozostałe uzasadnienia wyboru trybu uproszczonego (pozaustawowego) - art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W Zamówieniu bezpośrednim w nowej wersji można zawrzeć umowę z jednym wykonawcą lub odnotowywać zamówienia składane u wielu wykonawców poprzez wprowadzanie otrzymanych faktur. W tym celu wprowadzono opcję Wielu wykonawców, po zaznaczeniu której pojawia się dodatkowa kolumna w tabeli Faktury - Wykonawca, natomiast niedostępne stają się pola: Numer umowy, Data zawarcia oraz Wykonawca. Z wprowadzonych w ten sposób faktur można uzyskać ich zestawienie: „Zestawienie faktur-realizacja (zamówienia uproszczone)" po wybraniu z menu Raporty i zestawienia pozycji Zestawienie faktur, a następnie Faktury (realizacja).

Rejestr Wniosków został rozbudowany o możliwość określenia jego Statusu: złożony, zwrócony lub zatwierdzony a także import załączników - przycisk Załączniki do wniosku.

Z kolei prace nad usprawnieniem funkcjonalności programu objęły:

  • w bazie Wykonawców dodano pole KRS/EDG (menu Wykonawcy pozycja Baza wykonawców), gdzie można wprowadzić odpowiedni numer. Informacja wprowadzona  w to pole jest zwracana przez viewer @t_oferent_umowa#krs, który można wykorzystać w szablonie umowy,
  • w Raporcie zaawansowanym (menu Raporty i zestawienia pozycja Raport zaawansowany) dodano w Umowach pozycje: Realizacja (stan aktualny) PLN, Realizacja (stan zaawansowania) % oraz Realizacja (pozostało) PLN,

  • w bazie Osób wprowadzono nowy typ - zatwierdzający (będzie podpowiadany przy wybieraniu osoby zatwierdzającej),

  • w Zestawieniu faktur (realizacja) wprowadzono filtr Wykonawca,

  • poprawiono działanie Zestawienia zamówień (menu Raporty i zestawienia),

  • w menu oznaczonym sygnaturą danego zamówienia wyodrębniono pozycje: Środki ochrony prawnej i Przedłużenia terminów zamiast Protesty i przedłużenia,

  • dla zamówień o wartości mniejszej lub równej 14 000 euro na karcie Wybór trybu dodano opcję Dostawy lub usługi powtarzające się okresowo umożliwiającą wybór wartości, w oparciu o którą przeprowadzone będzie zamówienie (=wartości zamówienia lub powyżej 14 000 euro).