ProPublicoEx wersja 6.16.40
Nowości w ProPublicoEx wersja 6.16.40

W programie uwzględniono zmiany wynikające z opublikowanego w dniu 1 grudnia 2009 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej rozporządzenia Komisji (WE) NR 1177/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Powyższe rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Po ustawieniu Daty założenia zamówienia na etapie Zamówienie karcie Ogólne na 1 stycznia 2010 r. lub późniejszą w programie będą obowiązywać następujące progi:

* dla zamówień publicznych w przypadku dostaw lub usług - 125 000 euro lub 193 000 euro
* dla zamówień publicznych w przypadku robót budowlanych - 4 845 000 euro
* dla zamówień sektorowych w przypadku dostaw lub usług - 387 000 euro
* dla zamówień sektorowych w przypadku robót budowlanych - 4 845 000 euro

W nowej wersji systemu ProPublicoEx wprowadzono standardowe formularze zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1150/2009 z dnia 10 listopada 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1564/2005 w odniesieniu do standardowych formularzy do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG, tj.:

* standardowy formularz 3
* standardowy formularz 6
* standardowy formularz 15

Niniejsze rozporządzenie zostało opublikowane dnia 28 listopada 2009 r. i weszło w życie 1 grudnia 2009 r.

Druki te są dostępne dla zamówień założonych (pole do ustawienia daty znajduje się na etapie Zamówienie karta Ogólne) po dniu 30 listopada 2009 r. W trybach negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki dodano odpowiednio na etapach Zakończenie oraz Warunki zamówienia kartę FS15, na której użytkownicy mają możliwość wprowadzenia danych niezbędnych do automatycznego wypełnienia szablonu pisma Druk FS-15 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości dostępnego w oknie Ogłoszenia (menu Oznaczone sygnaturą danego zamówienia pozycja Ogłoszenia) dla zamówień o wartości równej lub większej od obowiązujących progów unijnych.

W najnowszej wersji programu dodano także pismo Wezwanie do przedłużenia ważności wadium (wniesienie protestu) na karcie Protesty wykonawców (menu Oznaczone sygnaturą danego zamówienia pozycja Środki ochrony prawnej) oraz pismo Wniosek o zwiększenie kwoty na karcie Zestawienie lub Zestawienie zadań etapie Ocena zasadnicza w przypadku, gdy kwota przeznaczona na realizację została przekroczona.