ProPublicoEx 7.0.41.
ProPublicoEx 7.0.41.
W programie uwzględniono zmiany wynikające z ogłoszonego w dniu 30 grudnia 2009 roku w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796). Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Po ustawieniu Daty założenia zamówienia na etapie Zamówienie karcie Ogólne na 1 stycznia 2010 r. lub późniejszą wartości zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do euro wynoszącego 3,839
Kolejna poprawka obejmuje dostosowanie programu do zmian wynikających z nowelizacji - ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o
kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 206, poz. 1591) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).
Większość zmian wprowadzonych do systemu odnoszących się do nowelizacji (za wyjątkiem dokumentów) będzie aktywna po ustawieniu Daty założenia zamówienia na 22 grudnia 2009 r.
lub późniejszą, natomiast związanych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane odpowiednio na 31 grudnia 2009 r. lub późniejszą:
• karta Warunki na etapie Specyfikacja, Wnioski, Warunki zamówienia, Ogłoszenie/Specyfikacja lub Postępowanie (modyfikacja w warunkach i dokumentach, w tym dodano grupę dokumenty żądane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia),
• kata Warunki na etapie Ocena (dodano możliwość odnotowania, że dany dokument nie dotyczy wybranego Wykonawcy, a w przypadku warunku Sytuacja ekonomiczna i
finansowa wprowadzenia innych dokumentów),
• nowe alarmy dotyczące braku zwrotu wadium,
• usunięto powiadomienie o możliwej niezgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych - art. 147 ustawy Prawo zamówień publicznych
W programie dodano także przesłanki wyboru trybu uproszczone (pozaustawowe) - art. 4 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (w związku ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,Dz.U. Nr 157, poz. 1241).