ProPublicoEx 7.1.42
Nowa wersja programu wspomagającego prowadzenie zamówień publicznych ProPublicoEx 7.1.42 - dostosowana do zmian wynikających z nowelizacji - ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1778).

Większość zmian wprowadzonych do systemu odnoszących się do nowelizacji (za wyjątkiem dokumentów) będzie aktywna po ustawieniu Daty założenia zamówienia na 29 stycznia 2010 r. lub późniejszą.

Art. 4 pkt 3 lit. g - zmiana brzmienia uzasadnienia wyboru trybu uproszczone (pozaustawowe).

Art. 4 pkt 10 lit. a-c - zmiana brzmienia uzasadnienia wyboru trybu uproszczone (pozaustawowe)

Art. 5 ust. 1-1a-1b - w trybach NZO, DK i LE dodano uzasadnienie ich wyboru - Art. 5 ust. 1, natomiast w trybach NBO i ZWR - Art. 5 ust. 1a oraz Art. 5 ust. 1b.

Art. 40 ust. 5a - dodano kartę Zawiadomienia (w trybie PN na etapie Postępowanie, natomiast w trybach PO, NZO i DK na etapie Wnioski), na której można utworzyć pismo „Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia" do wybranych Wykonawców.

Art. 46 ust. 3 - na karcie Odwołania wykonawców dodano pismo Wezwanie do ponownego wniesienia wadium.

Art. 50 ust. 2 - uzależniono obecność pisma Zawiadomienie o złożeniu wniosku po terminie (etap Wnioski karta Zgłoszenia wnioskodawców) od wartości zamówienia. Pismo jest dostępne dla zamówień o wartości równej lub większej od tzw. „progów unijnych".

Art. 67 ust. 1 pkt 7 - zmiana brzmienia uzasadnienia wyboru trybu ZWR i komunikatu dotyczącego zamówień uzupełniających.

Art. 67 ust. 1 pkt 11 - dodanie uzasadnienia wyboru trybu ZWR i komunikatu o możliwej niezgodności z ustawą o zamówieniach publicznych, pojawiającego się w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub większa od tzw. „progów unijnych".

Art. 84 ust. 2 - dodano i uzależniono pismo Zawiadomienie o złożeniu oferty po terminie od wartości zamówienia (etap Otwarcie ofert karta Złożone oferty). Pismo jest dostępne dla zamówień o wartości równej lub większej od tzw. „progów unijnych".

Art. 92 ust. 1 - zmiany w szablonach pism oraz na etapie Ocena karcie Zestawienie/Zestawienie ofert umożliwiono określenie sposobu przesłania pisma o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

Art. 93 ust. 1 - zmiana opisu przyczyny unieważnienia.

Art. 93 ust. 1a - dodano przyczynę unieważnienia postępowania: „nie przyznanie środków na sfinansowanie zamówienia".

Art. 179 - 189g - przebudowano Środki ochrony prawnej.

Po wybraniu z menu Oznaczonego sygnaturą danego zamówienia pozycji środki ochrony prawnej pojawia się okno Środki ochrony prawnej zawierające następujące karty:

  • Informacje wykonawców
  • Odwołania wykonawców
  • Skargi wykonawców
  • Skargi zamawiającego
  • Skargi Prezesa Urzędu

Zakładka Informacje wykonawców jest dostępna dla zamówień publicznych o wartości powyżej 14.000 euro i poniżej tzw. „progów unijnych". Na zakładce tej w tabeli Pismo informujące zamawiającego odnotowywane jest pismo z informacją. Poniżej należy podać treść informacji a także można zaimportować otrzymany od Wykonawcy dokument. Ponadto dostępne jest pismo Odpowiedź na przekazaną informację. Odnotowuje się tu również czy uznano zasadność przekazanej informacji.

Na zakładce Odwołania wykonawców wprowadzane jest wniesione przez Wykonawcę odwołanie. W tabeli Pismo odwołującego podaje się Sygnaturę, datę pisma, datę wpływy i Wykonawcę wraz z podaniem poniżej jego treści. Można zaimportować pismo z odwołaniem, powiadomić Wykonawców o wniesieniu odwołania (pismo Powiadomienie pozostałych Wykonawców o wniesieniu odwołania), wezwać ich do przedłużenia ważności wadium (pismo Wezwanie do przedłużenia ważności wadium) lub ponownego wniesienia (pismo Wezwanie do ponownego wniesienia wadium). Następnie, o ile ma miejsce taka okoliczność, wybiera się Wykonawców, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego. Dokonuje się tego w oknie Wykonawcy przystępujący do postępowania odwoławczego dostępnym po naciśnięciu przycisku Dołącz wykonawców przystępujących do postępowania odwoławczego. W oknie tym wskazuje się stronę, do której przystępuje Wykonawca, można także zaimportować pismo ze zgłoszeniem przystąpienia oraz utworzyć opozycję przeciwko przystąpieniu danego wykonawcy (pismo Opozycja przeciwko przystąpieniu wykonawcy). Ponadto na zakładce tej jest możliwość przygotowania wniosku do Izby o uchylenie zakazu zawarcia umowy (pismo Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy). W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia, fakt ten odnotowuje się poprzez zaznaczenie pola Uchylono zakaz zawarcia umowy. W przypadku, gdy dopuszczono składanie ofert częściowych, a odwołanie obejmuje wybrane zadania za pomocą przycisku Zadania których dotyczy odwołanie określa się zadania, których ono dotyczy.
Za pomocą przycisku Dokumenty wymagane przez UZP wprowadza się wymagane dokumenty, można też utworzyć odpowiedź na odwołanie (pismo Odpowiedź do UZP na odwołanie wykonawcy).
Po wyroku odnotowuje się ten fakt wraz z podaniem treści orzeczenia oraz importem otrzymanego odpisu orzeczenia do czego służy przycisk Importuj odpis orzeczenia.

Na zakładkach Skargi wykonawców, zamawiającego i Prezesa Urzędu odnotowuje się wniesione do sądu skargi. Za pomocą przycisku Importuj odpis skargi można wczytać otrzymany odpis skargi. Podaje się przedmiot skargi, a po wyroku datę wyroku i wynik.