ProPublico - opis
ProPublico wersja 13.0.99

Informujemy, że na stronie www.propublico.pl w menu „Pobierz” dnia 27.01.2017 r. została umieszczona wersja 13.0.99 programu ProPublico, w której:

Wprowadzono zmiany związane z realizacją obowiązku publikacji przez Zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, planów postępowań o udzielenie zamówienia, które przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym, zgodnie z art. 13a ustawy Pzp. 
ProPublico wersja 12.4.97

W nowej wersja 12.4.97 programu ProPublico:

1. Zaktualizowano szablon generowanego ”Ogłoszenia o zamówieniu - załącznik 1” oraz przywrócono funkcjonalność automatycznego wysyłania ogłoszenia do Biuletynu Zamówień Publicznych według wzoru zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. W sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zaktualizowano w programie dokument Protokołu postepowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wprowadzono inne drobne zmiany i poprawki. 
ProPublico wersja 12.2.95

Wprowadzono zmiany dotyczące obowiązywania przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ”, w zakresie publikacji ogłoszenia ”Formularz standardowy 3 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia” w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w formie przewidzianej przez Komisję Europejską w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011. 
ProPublico wersja 12.0.93

Nowa  wersja (12.0.93) programu ProPublico, w której uwzględniono:

1. Zmiany związane z wejściem w życie rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.: w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz. 2254). w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263).

2. Zmiany związane z zamieszczeniem w dniu 22 grudnia 2015r, w Dzienniku Ustaw Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
ProPublico - wersja 10.1.83

Nowości w ProPublico - wersja 10.1.83

Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 1530).
W menu Raporty i zestawienia, pozycja Sprawozdanie roczne ZP S, dodano nowy szablon dokumentu sprawozdania o nazwie "ZP-SR 2013+".
Program umożliwia wygenerowanie i przesłanie od UZP sprawozdania rocznego na nowych zasadach z udzielonych zamówień w 2013 roku w odniesieniu do zamówień klasycznych

  
ProPublico - wersja 10.0.82

Nowości w ProPublico - wersja 10.0.82

I. Zmiany związane z wejściem w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 1473) dotyczącej podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8