RM-3D

Program główny RM-3Drm-3d

Charakterystyka programu

Program przeznaczony jest do analizy statycznej i kinematycznej przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym i umożliwia:

... w zakresie modelowania schematu statycznego konstrukcji

 • swobodne kształtowanie geometrii przestrzennej konstrukcji prętowej, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora,
 • traktowanie konstrukcji jako obiektu inżynierskiego, a nie modelu MES, co sprowadza się do tego, że przy kreowaniu schematu prętowej konstrukcji przestrzennej operuje się elementami w ich sensie konstrukcyjnym (belki, słupy, płatwie, stężenia itd.) o określonych właściwościach, a nie jako elementami skończonymi,
 • szybkie powielanie dowolnych struktur prętowych,
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika,
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
 • deklarowanie prętów o dowolnej zmienności przekrojów wzdłuż ich osi,
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien),
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych),
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • deklarowanie podatności połączeń prętów w węzłach modelu konstrukcji,
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji,
 • automatyczną symetryzację modelu konstrukcji,
 • deklarowanie mimośrodów połączeń prętów oraz imperfekcji,
 • pobieranie i "wklejanie" zadań utworzonych w programie RM-WIN, dzięki czemu doświadczenie zdobyte w użytkowaniu programu RM-WIN może być efektywnie wykorzystane do usprawnienia procesu kreowania modelu konstrukcji przestrzennej w programie RM-3D,
 • import geometrii schematu statycznego z pliku DXF utworzonego w programie typu CAD (np. AutoCAD),
 • operowanie tzw. osiami konstrukcyjnymi jako bazy kreowania geometrii schematu statycznego modelu konstrukcji z możliwością ich importu z pliku DXF.

   

... w zakresie obciążeń konstrukcji
 • deklarowanie różnych typów obciążeń: skupionych i rozłożonych oraz temperatury,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • operowanie obciążeniami powierzchniowymi (ciężar pokrycia, obciążenie śniegiem, parcie wiatru) przypisywanymi grupie prętów z automatycznym rozdziałem na poszczególne pręty grupy,
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji,
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń z możliwością korygowania lub wyłączania ciężaru własnego dowolnego pręta
 • operowanie mechanizmem grupowego określania właściwości obciążeń umożliwiającym: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie
 • określanie wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń pod kątem procedury automatycznego generowania ich kombinacji w analizie statycznej (obwiednie sił wewnętrznych i naprężeń).

... w zakresie analizy statycznej konstrukcji
 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji,
 • wyznaczanie naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta,
 • wyznaczanie przemieszczeń węzłów i deformacji prętów konstrukcji,
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń,
 • analiza statyczno-kinematyczna wg teorii II-go rzędu (uwzględnienie interakcji sił osiowych i momentów zginających)
 • automatyczne wyznaczanie tzw. obwiedni wielkości statycznych i kinematycznych przy zachowaniu zadeklarowanych relacji pomiędzy poszczególnymi grupami obciążeń oraz normowych zasad tworzenia kombinacji obciążeń
 • automatyczne generowanie i typowych struktur prętowych, takich jak:
  - przestrzenna rama wielokondygnacyjna i wielonawowa o prostokątnej formie geometrycznej
  - jednonawowa hala o ramach portalowych
  - kratownice płaskie o różnych typach skratowań
  - wypełnienia prętami (żebrami, krokwiami) w obszarach ograniczonych zamkniętym ciągiem uprzednio wykreowanych prętów (np. generowanie krokwi na połaci więźby dachowej)

... w zakresie użytkowania
 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows,
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń,
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania,
 • zastosowanie różnych form wizualizacji geometrii modelu konstrukcji prętowej (uproszczona i realistyczna), głównie z zamiarem uzyskania kompromisu między wymaganiami programu, a możliwościami standardowego sprzętu komputerowego,
 • możliwość ukrywania części modelu dla wyeksponowania zamierzonej jego części oraz generowanie dowolnych przekrojów modelu konstrukcji,
 • generowanie rzutów aksonometrycznych modelu konstrukcji na płaszczyzny globalnego układu odniesienia,
 • zastosowanie prostych operacji ekranowych, pozwalających na szybki dostęp do szczegółów modelu konstrukcji przestrzennej
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości,
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS,
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora,
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików),
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach,
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego,
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu,
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego,
 • archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera,
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań,
 • operowanie tzw. płaszczyzną roboczą - swobodnie pozycjonowaną w perspektywie - do kreowania płaskich podstruktur prętowych, co upodabnia program RM-3D z programem RM-WIN
 • zastosowanie tzw. mapy modelu konstrukcji do grupowania obiektów modelu (prętów i węzłów) pod kątem swobodnego ich grupowania dla zapewnienia łatwej identyfikacji podstruktur przy określaniu ich właściwości

Uwaga:
RM-3D jest programem głównym nowej edycji pakietu RM3D i aktualnie współpracuje z modułami:

 • STAL-3D (odpowiednikiem modułu RM-Stal zintegrowanym z programem RM-Win)
 • DREW-3D (odpowiednikiem modułu RM-Drew zintegrowanym z programem RM-Win)

W kolejnych rozwinięciach (w niedalekiej perspektywie) pojawią się następne moduły (będące odpowiednikami modułów RM-Zelb, RM-Spol, RM-Sin, RM-Azur wersji płaskiej)  dostosowane do specyfiki przestrzennej i wzbogacone o nowe możliwości i z poszerzonym zakresem wymiarowania.

Wymagania sprzętowe programu:

Dla osiągania zadawalających efektów oraz komfortu pracy z programem RM-3D zalecana jest następująca minimalna konfiguracja sprzętu komputerowego:

 • Procesor o taktowaniu 1 GHz
 • Pamięć operacyjna min 256 MB
 • Mysz komputerowa dwuprzyciskowa koniecznie z rolką przewijania (tzw. scroller)
 • Karta graficzna o minimalnej pamięci 32 MB z własnym procesorem
 • Około 20 MB wolnej przestrzeni na dysku sztywnym

 

Uwagi:
W przypadku karty graficznej o zaawansowanej technologii może okazać się konieczne ustawienie odpowiedniego trybu jej pracy pod kątem działania bibliotek wchodzących w skład tzw. OpenGL.

Najnowsza wersja (począwszy od 5.4) pakietu 3D nie może być użytkowana pod kontrolą systemu Windows 98, z wyjątkiem odmiany tego systemu z oznaczeniem SE.