RM-ZELB

Moduł RM-ZELBrm-zelb

Charakterystyka modułu
Moduł RM-ZELB jest zintegrowanym składnikiem pakietu RM przeznaczonym do wymiarowania prętów żelbetowych wg PN-B-03264:2002.
Integralność opiera się na wykorzystaniu mechanizmu dynamicznej wymiany danych (ang. DDE) systemu WINDOWS pomiędzy aplikacjami. W tym przypadku dotyczy to konwersacji pomiędzy programem głównym RM-WIN i modułem RM-ZELB, czyli wzajemnym świadczeniu usług i przekazywaniu informacji. Oznacza to, że wszelkie zmiany dokonywane w programie RM-WIN, mające wpływ na wymiarowanie, są automatycznie uwzględniane przez moduł RM-ZELB i odwrotnie - zmiany dokonywane w module RM-hZELB, mające wpływ na stan sił w prętach konstrukcji, są automatycznie uwzględniane przez program główny RM-WIN. Posługiwanie się modułem RM-ZELB polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania ściśle powiązanymi z poszczególnymi normowymi warunkami stanów granicznych nośności i użytkowania.

Do najważniejszych funkcji modułu RM-ZELB należy zaliczyć:
 • automatyczne ustalanie listy kontekstów wymiarowania jakim dany pręt powinien podlegać, co zależy od jego pracy statycznej, kinematycznej i kształtu przekroju.
 • zadawanie obciążeń działających w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny ustroju, co pozwala na uwzględnienie w wymiarowaniu przestrzennej pracy pręta,
 • automatyczne wyznaczanie długości wyboczeniowych prętów ściskanych oraz określanie wielkości (mimośrody niezamierzone, mimośrody statyczne, współczynnik wpływu smukłości) dla potrzeb wymiarowania,
 • zmianę parametrów przekroju z automatyczną aktualizacją wyników obliczeń statycznych,
 • automatyczne ustalanie miarodajnej kombinacji grup obciążeń dla wielkości zbrojenia wymaganego (obwiednie zbrojenia),
 • deklarowanie zbrojenia w postaci rzeczywistych prętów z możliwością ich odginania i skracania,
 • deklarowanie zbrojenia na ścinanie (strzemion),
 • doraźne sprawdzanie i automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszego normowego warunku nośności granicznej przekrojów prostopadłych pręta (obwiednia nośności),
 • automatyczne wyszukiwanie i sprawdzanie na ścinanie najniekorzystniejszych odcinków ścinania pręta,

 

 

 • generowanie wykresu (obwiedni) sił rozciągających w zbrojeniu głównym z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych (nowość)
 • automatyczne wyznaczanie kąta nachylenia krzyżulców betonowych do osi podłużnej elementu,
 • automatyczne wyszukiwanie miejsca maksymalnych szerokości rys prostopadłych i ukośnych pręta,
 • wyznaczanie linii ugięcia pręta poprzez całkowanie krzywizny,
 • umieszczanie w schowku lub bezpośrednie przesyłanie do WORD'a wyników liczbowych oraz rysunków w formie gotowych arkuszy, przygotowanych w konwencji obliczeń ręcznych z możliwością ich "wklejania" w edytorze akceptującym format RTF, co pozwala na automatyczne łączenie wyników wymiarowania z innymi częściami dokumentacji technicznej.
 • generowanie i umieszczanie w schowku, w postaci tzw. metapliku, rysunku pręta wraz z zadeklarowanym zbrojeniem oraz zaznaczonymi przekrojami, który może być importowany w programach do rysowania (AUTOCAD, MEGACAD) jako podkład do wykonania rysunku konstrukcyjnego wymiarowanego pręta,