PL-WIN

Program PL-WINpl-win

Charakterystyka programu

Program przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płyt i pracuje na komputerach typu IBM/PC wyposażonych w system Windows ('95, '98, NT, XP, Vista-32). Program cechuje się następującymi walorami:

... w zakresie kształtowania geometrii konstrukcji:
 • Kreowanie płyty jako dowolnego zbioru płatów płytowych, które mogą tworzyć zarówno obszar jednospójny jak i wielospójny (z otworami lub wycięciami).
 • Generowanie dowolnych kształtów konturów płatów płytowych za pomocą prostych elementów geometrycznych tj. odcinek prosty lub łuk kołowy - z możliwością przekształcanie odcinków prostych w łukowe.
 • Dzielenie obszarów płytowych na podobszary, które mają być zróżnicowane pod względem grubości lub właściwości materiałowych.
 • Deklarowanie dowolnie rozmieszczonych żeber (podciągów), zarówno jako belek prostych jak i zakrzywionych. W szczególności - w przypadku braku obszarów płytowych - możliwe jest sprowadzenie konstrukcji do ustroju rusztowego, w więc składającego się tylko z elementów belkowych (żeber, podciągów).
 • Deklarowanie dowolnie usytuowanych podparć punktowych (przegubowych oraz w postaci słupów o przekroju prostokątnym lub kołowym, sztywno połączonych z płytą) i liniowych (zawiasowych lub zamocowań).
 • Swobodne dokonywanie korekty położenia punktów charakterystycznych konturów płatów płytowych oraz usytuowania podpór.

 ... w zakresie obciążeń:

 • Automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji w postaci odrębnego schematu obciążeń wyznaczanego przez program na podstawie zdefiniowanych przekrojów poprzecznych płatów płytowych oraz przypisanych tym obszarom - rodzajów materiałów.
 • Grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń dla potrzeb tworzenia ich dowolnych kombinacji.
 • Ręczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombinacji obciążeń.
 • Deklarowanie wzajemnych relacji pomiędzy grupami obciążeń w celu wyeliminowania nierealistycznych kombinacji grup obciążeń podczas automatycznego generowania kombinacji.
 • Deklarowanie normowych cech poszczególnych grup obciążeń, pozwalające na generowanie kombinacji spełniających wymagania norm obciążeniowych.
 • Łatwe modyfikowanie obciążeń za pomocą tzw. listy obciążeń, polegające na: zmianie wartości i położenia poszczególnych obciążeń, przenoszeniu obciążeń do innych grup, usuwanie lub dodawanie nowych obciążeń.
... w zakresie modelowania ustroju:
 • Automatyczna generacja siatki elementów skończonych na podstawie zadeklarowanego schematu statycznego ustroju płytowego oraz określanego przez użytkownika parametru gęstości generowania.
 • Możliwość lokalnego (półautomatycznego) zagęszczania podziału na elementy we wskazanych przez użytkownikach strefach płyty.
 • Możliwość korygowania (wyrównywania) siatki podziału na elementy poprzez zmianę położenia węzłów siatki.
... w zakresie obliczeń statycznych:
 • Wyznaczanie stanu przemieszczeń w ustroju płytowym oraz jego wizualizacja w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika - przekrojów.
 • Wyznaczanie stanu sił przekrojowych (momenty zginające Mx, My i skręcające Mxy oraz przedstawianie ich zarówno w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub jako wykresów wzdłuż wskazanych przez użytkownika przekrojów.
 • Wyznaczanie sił przekrojowych w żebrach oraz w zamocowaniach słupów w płycie.
 • Wyznaczanie sił reakcji podpór, zarówno punktowych jak i krawędziowych.
... w zakresie wymiarowania ustrojów żelbetowych:
 • Wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego wraz z wizualizacją w postaci liczbowej, w formie tzw. izolinii lub wzdłuż - wskazanych przez użytkownika - przekrojów w płycie.
 • Deklarowanie zbrojenia siatkami prostokątnymi z automatycznym określaniem rozstawu wkładek przy zadanej ich średnicy.
 • Wyznaczanie wielkości zbrojenia wymaganego w żebrach zadeklarowanych jako żelbetowe.
 • Wyznaczanie stanu granicznego użytkowania (ugięć) w stanie zarysowania wg PN-84/B-03264 zarówno w płycie jak i żebrach.
 • Wyznaczanie stanu zarysowania wg PN-84/B-03264 zarówno w płycie jak i w żebrach z uwzględnieniem zbrojenia rzeczywistego lub wymaganego (obliczonego przez program).
... w zakresie tworzenia dokumentacji zadania:
 • Bezpośrednie wydruk lub eksport dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej z podziałem na blok danych i blok wyników, z możliwością swobodnego wyboru zawartości wydruku.
 • Wydruk zawartości aktywnego okna roboczego dowolnej opcji programu z możliwością skalowania rysunku.
 • Określania parametrów typograficznych stron wydruku (marginesy, nagłówki, czcionka).
... w zakresie użytkowym:
 • Duża swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochronie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielogicznych lub wykraczających poza zakres stosowalności programu.
 • Graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeń w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkości z możliwością określania niektórych parametrów wyświetlania przez użytkownika.
 • Możliwość korzystania ze standardowej funkcji "Pomocy" na zasadach oferowanych przez środowisko Windows.
 • Zapis zadania i jego odczyt ze wskazanego przez użytkownika katalogu dyskowego.

Program nie działa w 64-ro bitowym systemie Vista !