DREW-3D

drewModuł DREW-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych wg PN-B-03150:2000 i pod kontrolą programu RM-3D, a przeznaczony do użytkowania na komputerach typu IBM/PC wyposażonych w system Windows ’98 SE/ NT / 2000 / XP


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Moduł DREW-3D przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych ściśle wg postanowień oraz zaleceń normy PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem pakietu programów oznaczonych skrótową nazwą RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania przestrzennych konstrukcji prętowych o dowolnym schemacie statycznym.
Integralność modułu DREW-3D z programem głównym RM-3D polega na tym, że wyniki analizy statycznej i kinematycznej dokonywanej przez program RM-3D są przekazywane do modułu. Oznacza to, że moduł DREW-3D nie może być używany jako autonomiczny program użytkowy. Każda zmiana danych związanych z wymiarowaniem - a mająca wpływ na pracę statyczną całej konstrukcji - powoduje automatyczne wykonanie analizy statycznej oraz uaktualnienie wyników obliczeń dla wszystkich warunków wymiarowania.:
Do podstawowych atutów modułu DREW-3D należą:
- pełna zgodność z wymaganiami i zaleceniami normy PN-B-
03150:2000,
- wymiarowanie prętów jednolitych i złożonych (o przekrojach jedno- i wielogałęziowych),
- automatyczne określanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju,
- automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta,
- wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nośności pręta,
- łatwa lokalizacja pręta o najniekorzystniejszym warunku nośności,
- indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania,
- prostotę posługiwania się jego opcjami i funkcjami,
- graficzną wizualizację danych i wyników obliczeń,
- generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza,
- całkowitą swobodę tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzięki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczeń ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS Works, StarOffice, OpenOffice).


Dzięki tym cechom moduł DREW-3D jest wyjątkowo sprawnym i efektywnym narzędziem warsztatu projektanta konstrukcji w zakresie wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji drewnianych, zwłaszcza gdy w schemacie statycznym konstrukcji trudno jest wydzielić płaskie struktury prętowe.


Ogólna koncepcja działania modułu DREW-3D
Przedmiotem procesu wymiarowania dokonywanego przy pomocy modułu DREW-3D jest dowolny pręt lub grupa prętów przestrzennej konstrukcji drewnianej (wykreowanej w trybie Schemat programu RM-3D) o przekrojach jednolitych lub złoSonych (wielogałąziowych), o stałych lub liniowo zmiennych wzdłuS osi pręta wymiarach, któremu został przypisany materiał z grupy ”drewno”. Oznacza to, że przedmiotem wymiarowania mogą być pręty o następujących typach przekrojów:
- przekroje jednolite (jednokształtownikowe) wszystkich typów możliwych do zadeklarowania w programie RM-3D,
- przekroje złoSone zadeklarowane jako "drewniane - wielogałęziowe”, których gałęzie są łączone ze sobą za pomocą łączników mechanicznych (gwoździe, wkręty, śruby),
- przekroje złoSone zadeklarowane jako "drewniane - wielogałęziowe”, których gałęzie są łączone ze sobą za pomocą przewiązek drewnianych,
Podstawą wszelkich obliczeń związanych z wymiarowaniem pręta są:
- charakterystyka przekroju pręta określana w programie głównym,
- schemat i geometria pręta oraz jego uwarunkowanie kinematyczne wynikające z jego powiązania z innymi prętami konstrukcji, określane
w programie głównym,
- wyniki obliczeń statycznych dla obliczeniowych i charakterystycznych wartości obciąSeń dostarczanych przez program główny dla kombinacji aktywnych (włączonych do obliczeń) grup obciążeń,
- równania i wyraSenia wynikające wprost z postanowień i zaleceń normy PN-/B-03150:2000.
Zasada działania modułu DREW-3D polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania - właściwymi dla konkretnej sytuacji  statycznej i kinematycznej pręta. a mianowicie:
- Przekrój
- Osłabienia otworami
- Podcięcia na podporach (dla prętów o przekrojach prostkątnych)
- Długości wyboczeniowe
- Stan graniczny nośności, a w nim:
- Rozciąganie
- Ściskanie