RM-STAL-3D

satl-3d Moduł STAL-3D do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200 i pod kontrola programu RM-3D, a przeznaczony do użytkowania na komputerach typu IBM/PC wyposażonych w system Windows ’98 / NT / 2000 / XP


CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
Moduł STAL-3D przeznaczony jest do wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych ściśle wg postanowień oraz
zaleceń normy PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Jest on zintegrowanym składnikiem
pakietu programów oznaczonych skrótowa nazwa RM-3D przeznaczonych do analizy statycznej i kinematycznej oraz wymiarowania
przestrzennych konstrukcji pretowych o dowolnym schemacie statycznym. Integralność modułu STAL-3D z programem głównym RM-3D polega na tym, że wyniki analizy statycznej i kinematycznej dokonywanej przez program RM-3D sa przekazywane do modułu.
Oznacza to, że moduł STAL-3D nie może byc używany jako autonomiczny program użytkowy. Każda zmiana danych związanych z wymiarowaniem - a mającą wpływ na prace statyczna całej konstrukcji - powoduje automatyczne wykonanie analizy statycznej oraz uaktualnienie wyników obliczeń dla wszystkich warunków wymiarowania.:
Do podstawowych atutów modułu STAL-3D należa:
- pełna zgodnosc z wymaganiami i zaleceniami normy PN-90/B- 03200,
- wymiarowanie pretów dowolnie złożonych przekrojów jednogałeziowych,
- wymiarowania pretów o przekrojach wielogałeziowych o różnej konfiguracji i rodzaju kształtowników gałezi,
- automatyczne okreslanie niektórych aspektów normowych wynikających ze stanu sił przekrojowych w pręcie oraz typu jego przekroju,
- automatyczne wskazywanie najbardziej miarodajnego warunku nośności pręta,
- wizualne sygnalizowanie przekroczenia warunków nosnosci preta,
- łatwa lokalizacja preta o najniekorzystniejszym warunku nosnosci,
- indywidualne i grupowe zadawanie danych wymiarowania
- prostote posługiwania sie jego opcjami i funkcjami,
- graficzna wizualizacje danych i wyników obliczen,
- generowanie tabeli warunków normowych wraz z diagramem stopni wykorzystania nośności prętów konstrukcji z możliwością selekcjonowania i sortowania wg wskazanego klucza,
- całkowita swobode tworzenia dokumentacji graficzno-tekstowej dzieki korzystaniu z gotowych arkuszy, opracowanych w konwencji obliczen ręcznych, automatycznie przesyłanych do zaawansowanych edytorów tekstu (WordPad, MS Word , MS
Works, StarOffice, OpenOffice).
Dzięki tym cechom moduł STAL-3D jest wyjątkowo sprawnym i efektywnym narzędziem warsztatu projektanta konstrukcji w zakresie wymiarowania prętów przestrzennych konstrukcji stalowych.


Ogólna koncepcja działania modułu STAL-3D
Przedmiotem procesu wymiarowania dokonywanego przy pomocy modułu STAL-3D jest dowolny pręt lub grupa prętów przestrzennej konstrukcji stalowej (wykreowanej w trybie Schemat programu RM-3D) o przekrojach jednogałeziowym lub wielogałeziowym, o stałych lub liniowo zmiennych wzdłuż osi preta wymiarach, któremu został przypisany materiał z grupy ”stal”. Oznacza to, że przedmiotem wymiarowania mogą być pręty o następujących typach przekrojów:
- przekroje składane jednokształtownikowe wszystkich typów możliwych do zadeklarowania w programie RM-3D,
- przekroje wielogałeziowe zadeklarowane jako "stalowe - wielogałeziowe”,
- przekroje składane wielokształtownikowe zbudowane z wielu kształtowników połączonych ze sobą spawami, z wyjątkiem rzekrojów zawierających rurę okrągła,
- przekroje wielomateriałowe, jesli tzw. materiałem podstawowym przekroju jest "stal",
- przekroje zawierajace otwory wprowadzane w trybie definiowania przekroju programu RM-3D.
Dla przekrojów składajacych sie z kilku kształtowników wykonanych z różnych gatunków stali, przyjmowany jest jeden rodzaj stali okreslony przez materiał podstawowy przekroju. Podczas wymiarowania pretów stalowych kształty bedace otworami oraz te, którym przypisano inny materiał niż stal, są pomijane.
Pod pojeciem przekroju jednogałeziowego należy rozmiec, oprócz przekrojów składajacych sie z jednego kształtownika (składane
jednokształtownikowe}, również przekroje składajace sie z wielu kształtowników (składane wielokształtownikowe), w których
wszystkie kształtowniki sa ze soba połaczone spawami. Aby wielokształtownikowe przekroje składane mogłyby byc dopuszczone do
wymiarowania, musza one spełniac nastepujace warunki:
- Nie moga zawierac żadnego pojedynczego kształtownika, który nie jest połaczony co najmniej jednym spawem z pozostałymi
kształtownikami przekroju.
- Nie moga zawierac kształtowników typu "rura okragła" i "trójkąt" ponieważ dla tego typu kształtowników norma nie precyzuje
sposobu okreslania smukłosci scianek, co jest konieczne dla ustalenia klasy przekroju.
- Poszczególne kształtowniki nie mogą się wzajemnie przenikać powierzchniami.
W przeciwnym razie wymiarowanie preta nie bedzie możliwe.
Podstawa wszelkich obliczeń związanych z wymiarowaniem pręta są:
- charakterystyka przekroju preta okreslana w programie głównym,
- schemat i geometria preta oraz jego uwarunkowanie kinematyczne wynikające z jego powiązania z innymi prętami konstrukcji,
określane w programie głównym,
- wyniki obliczeń statycznych dla obliczeniowych i charakterystycznych wartości obciążeń dostarczanych przez program główny dla kombinacji aktywnych (właczonych do obliczen) grup obciażen,
- równania i wyrażenia wynikajace wprost z postanowien i zalecen normy PN-90/B-03200.
Zasada działania modułu STAL-3D polega na operowaniu tzw. kontekstami wymiarowania - właściwymi dla konkretnej sytuacji
statycznej i kinematycznej preta. a mianowicie:
- Przekrój
- Długosci wyboczeniowe
- Łaczniki (dla pretów o przekrojach wielogałeziowych)
- Zwichrzenie
- Stan graniczny nosnosci, a w nim:
- Statecznosc miejscowa (9)
- Napreżenia (Tab. 5)
- Warunek (32)
- Sciskanie (39)
- Scinanie
- Zginanie (54)
- Zginanie ze scinaniem (55)
- Sciskanie ze zginaniem (58)
- Srodnik pod obciażeniem skupionym (98)
- Srodnik w stanie złożonym (24)
- Nosnosc łaczników (dla pretów o przekrojach wielogałeziowych)
- Stan graniczny użytkowania
Lista kontekstów jest ustalana przez moduł STAL-3D automatycznie
i nie wszystkie konteksty wymiarowania sa wykazywane na
tej liscie, lecz tylko te, które sa merytorycznie własciwe dla wymiarowanego
preta, a wynikajace z jego stanu pracy statycznej, uwarunkowan
kinematycznych, kształtu i charakterystyki geometrycznej
przekroju. Wiekszosc kontekstów wymiarowania jest dodatkowo
opatrzona numerem wzoru zwiazanego z konkretnym warunkiem
w okreslonym w normie.
Tworzenie dokumentacj i
Tworzenie dokumentacji wymiarowania jest całkowicie swobodne
i może byc dokonywane w dwóch formach:
- Tekstowo-graficzna - dla pojedynczego preta, generowana w
konwencji obliczen prowadzonych recznie (komentarze, wzory,
podstawienia, rysunki) i może byc o dwóch stopniach szczegółowosci
- pełnej i skróconej.
- Tabelaryczna - dla grupy pretów, generowana jako zestaw tabel
zawierajacych podstawowe dane i wyniki wymiarowania dla poszczególnych
pretów grupy. Ta forma ma również dwa stopnie
szczegółowosci.